662 378 071 info@sporthouse.pl
Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SportHouse.pl

 

Hurtownia internetowa sporthouse.pl, działająca pod adresem https://www.sporthouse.pl jest prowadzona przez Sporthouse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pod Lipą 8/94a, 02-798 Warszawa.

 1. Definicje.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Odbiorcy przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w potwierdzonym zamówieniu. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy towarów do Odbiorcy. 

Klient – oznacza przedsiębiorcę, z którym zawarta jest Umowa sprzedaży zgodnie z Regulaminem, i przepisami prawa.  

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Odbiorcy panel, uruchomiony na jego wniosek przez Sprzedawcę podczas rejestracji.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Sporthouse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pod Lipą 8/94a, 02-798 Warszawa nr NIP 947 198 36 33.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Hurtowni Internetowej.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na Stronie Internetowej Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertą w myśl art. 66 kodeksu cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa Sprzedawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sprzedawcy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony przez Sprzedawcę i zgodny z Regulaminem.

Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://www.sporthouse.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sprzedawca.

Zakup indywidualny przez osoby nie będące przedsiębiorcą nie jest możliwy.

Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną, przy czym zamówienia Klienta składają przy użyciu formularza zamówienia.

III. Współpraca ze Sprzedawcą

Współpraca handlowa między Sprzedawcą i Klientem odbywać się może wyłącznie zgodnie z prawem i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni Internetowej Sprzedawcy oraz do dokonywania Zamówień drogą telefoniczną w przypadku dopuszczenia się przez Odbiorcę czynności niezgodnych z Regulaminem.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sprzedawca oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sprzedawca.

Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sprzedawca po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail.

Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Do przeglądania asortymentu Sprzedawca oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

Klienci korzystający ze sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sprzedawca lub jego elementy techniczne.

Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 1. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedawca przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://www.sporthouse.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sprzedawca zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://www.sporthouse.pl/, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sprzedawca pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sprzedawca i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

Umowy zawierane za pośrednictwem Sprzedawca zawierane są w języku polskim.

 1. Ceny i płatność.

Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sprzedawcy są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są w walucie wybranej przez użytkownika.

Podane na stronach Sprzedawcy ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.

Na wszystkie towary zamówione w Sprzedawcaie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.

VII.         Dostawa.

Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt VI. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

VIII.      Procedura rozpatrywania reklamacji.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

Reklamacje składa się na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

IX. Ochrona danych osobowych.

  Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  Jeżeli Klient nie poda danych osobowych, nie jest możliwe utworzenie konta klienta, złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.

  Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie Definicjach do Regulaminu.

  X. Postanowienia końcowe

   Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sprzedawca. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

   Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

   Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020 r.